Phacopid Trilobites

Fossil Mall
Science Section


Trilobites of Order Phacopida


Phacopid Trilobite Fossils  

Huntoniatonia huntonensis
Greenops barberi 
Pliomera fisheri Trilobite 
Walliserops hammi
Huntoniatonia (Huntonia) huntonensis
Family DalmanitidaeHaragan Formation, Oklahoma 
Greenops barberi 
Family AsteropyginaeHamilton Group, New York
Pliomera fisheri
Suborder CheirurinaSt Petersburg, Russia
Walliserops hammi
Devonian
Order Phacopida
Family Acastidae
Foum Ziguid, Morocco
Walliserops trifurcatus
Phacops rana milleri
Eldredgeops
Ceraurus pleuraxanthemus
Walliserops trifurcatus Trilobite
Devonian
Order Phacopida
Family Acastidae
Foum Ziguid, Morocco
Phacops rana milleri
Family Phacopidae
Silica Shale Formation, Ohio
Eldredgeops (Phacops) rana
Family Phacopidae
Hamilton Group, New York
Ceraurus pleuraxanthemus
Family Cheiruridae
Trenton Group, Quebec, Canada
Pseudocybele nasuta
Pseudocybele lemurei
Eodalmanitina destombesi
Walliserops trifurcatus
Pseudocybele nasuta
Family Pliomeridae
Ninemile Shale, Eureka County, Nevada
Pseudocybele lemurei
Family Pliomeridae
Fillmore Formation, Utah
Eodalmanitina destombesi
Family Dalmanitidae
Calzada de Calatrava, Spain
Walliserops trifurcatus
Family Acastidae
Foum Ziguid, Morocco
Subfamily Asteropyginae
Greenops boothi
Encrinuroides enshiensis
Flexicalymene senaria
Kayserops megaspina & Kayserops moroccanensis
Subfamily Asteropyginae
Alnif, Morocco
Greenops boothi
Subfamily Asteropyginae
Moscow Formation, New York
Encrinuroides enshiensis
Family Encrinuridae
Xiushang Formation, China
Flexicalymene senaria
Family Calymenidae
Ontario, Canada
Calymene niagarensis
Metopilekia
Liocalymene Phacopid Trilobite
Acastoides
Calymene niagarensis
Family Calymenidae
Rochester Shale, New York
Cheirurus sp. aff. Metopilekia
Family Cheiruridae
Dra Valley, Morocco
Liocalymene clintoni
Family Calymenidae
Rose Hill Formation, West Virginia
Acastoides cf. n. sp
Family Acastoidea
Timrhanrhart Formation, Morocco
Huntoniatonia lingulcifer
Ceraurus pleurexanthemus
Kainops raymondi
Saharops bensaidi
Ceraurus pleurexanthemus
Family Cheiruridae
Walcott – Rust Quarry, New York
Saharops bensaidi
Family Acastidae
Oued Ghris, Alnif, Morocco
Heliopyge trilobite
Comura bultyncki
Drotops
Quadrops
Heliopyge sp
Family Acastidae
Issimour, Alnif, Morocco
Comura bultyncki
Family Acastidae
Ofaten, Morocco
Drotops megalomanicus
Family Phacopidae
Issimour, Alnif, Morocco
Quadrops flexuosa
Family Acastidae
Ofaten, Morocco
Zeliszkella torrubiae
Crotalocephalus
Placoparia
Dalmanitina proeva
Zeliszkella torrubiae
Family Dalmanitidae
Valongo Formation, Covelo, Portugal
Crotalocephalus
Family Cheiruridae
Oufaten, Alnif, Morocco
Placoparia zippei
Family Pliomeridae
Dobrotiva Formation, Czech Republic
Dalmanitina proeva
Family Dalmanitidae
Lower Ordovician,
Ktoua Formationi, Morocco
Walliserops trifurcatus
Cyrtometopus clavifrons
Greenops boothi arkonensis
Walliserops trifurcatus
Family Acastidae Devonian
Foum Ziguid, Morocco
Defensive Drotops megalomanicus
Devonian
Family Phacopidae
Alnif, Morocco
Cyrtometopus clavifrons
Lower Ordovician
Family Cheiruridae
Wolchow River
Saint Petersburg, Russia
Greenops boothi arkonensis
Devonian
Family Acastidae
Hungry Hollow Formation, Arkona, Ontario, Canada
Eccoptochile mariana Trilobites
Moroconites
Coltraenia 
Lonchodomas
Eccoptochile mariana Trilobites Death Assemblage
Ordovician
Family Cheiruridae
Taychoute, Morocco
Moroconites malladoides
Devonian
Family Phacopidae
Jebel Oufaten, Morocco
Coltraenia oufatensis
Superfamily Acastoidea
Alnif, Morocco
Lonchodomas sp
Family Tinucleidae
Zagora, Morocco
Metacanthina issoumourensis Phacopid Trilobite
Foulonia
Eudolatites Phacopida Trilobite
Metacanthina issoumourensis
Devonian
Family Acastidae Devonian
Alnif, Morocco
Foulonia Trilobite
Ordovician
Family Cheiruridae
Fezouata Formation, Zagora, Morocco
 Eudolatites Trilobite
Ordovician
Family Dalmanitidae
Upper Ktaoua Formation, Morocco
Odontocephalus aegeria
Family Dalmanitidae
Devonian
Onodaga Limestone, Needmore Shale, Pennsylvania
Dionide mareki
Calymene conradi
   
Dionide mareki
Ordovician
Family Calymenidae
Valongo Formation, Portugal
Calymene conradi
Ordovician
Family Calymenidae
Lorraine Shale, New York
   
Hollardops aithassainorum Trilobite
Zilchovaspis rugosa
Spinodontochile
Walliserops

Excellent Hollardops aithassainorum Trilobite
Devonian
Family Acastidae
Foum Ziguid, Morocco

Gorgeous Zilchovaspis rugosa Trilobite
Devonian
Family Dalmanitidae
Aatchana, Morocco

Spinodontochile Trilobite
Devonian
Family Dalmanitidae
Jebel Issoumour, Morocco

Walliserops Short Fork Trident Trilobite Variant
Devonian
Family Acastidae
Zagora, Morocco

l Fossil Mall Home l Fossils Science Section l
l Trilobites for Sale l