Silurian Encrinuroides enshiensis Trilobite

Silurian Encrinuroides Trilobite