Bathynotus elongatus Trilobite

Bathynotus Trilobite